Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Ecourse Betéti Társaság és az Excellence Training Kft. (a továbbiakban: „Excelneked.hu”) által üzemeltetett https://tanfolyamok.excelneked.hu/ néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett képzésekre (a továbbiakban: „Képzések”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (az Excelneked.hu és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Weboldalon található képzések nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá, így a Képzés során létrejött szerződés nem a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.

A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A képzést nyújtó neve és adatai:

Ecourse Betéti Társaság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Határ utca 16.

E-mail cím: elearning@excelneked.hu

Adószám: 25351035-2-07

Cégjegyzékszám: 07-06-016769

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000884

valamint

Excellence Training Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Határ utca 16.
Adószám: 27036666-2-07
EUs adószám: HU27036666
Cégjegyzékszám: 07-09-032431
E-mail cím: elearning@excelneked.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000094

1.2. A jelen ÁSZF, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozzák az Excelneked.hu és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.

1.3. Az Excelneked.hu kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt az Excelneked.hu és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

1.4. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Excelneked.hu általi visszaigazolásával jön létre. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

1.5. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Az Excelneked.hu kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az elearning@excelneked.hu e-mail címen van lehetőség.

1.6. Az Excelneked.hu a szerződést kisadózó vállalkozásként teljesíti. A Jelentkező a képzésre történő jelentkezéssel kijelenti, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 13. § (2) alapján előírt tájékoztatást megkapta.

1.7. Nincs olyan magatartási kódex, amely az Excelneked.hu szolgáltatásaira vonatkozna.

1.8. ÁSZF elérhetősége: https://tanfolyamok.excelneked.hu/aszf/

2. Jelentkezés

2.1. A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az elearning@excelneked.hu e-mail címen vagy a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” menüpont használatával.

2.2. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő bruttó díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre. A Képzésen történő részvételért fizetendő, általános forgalmi adót nem tartalmazó nettó díj a zárójelben található.

2.3. A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát az Excelneked.hu fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

2.4. Amennyiben a Weboldalon az Excelneked.hu minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az Excelneked.hu nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést az Excelneked.hu csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Excelneked.hu -t a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Az Excelneked.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

2.7. A jelentkezés menete

A Jelentkező a Weboldalon közzétett képzésekhez a kiválasztott képzésnél található “Kosárba” gomb megnyomásával vásárolhat hozzáférést.

A vásárlás során a “Pénztár” oldalon a Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, valamint belföldön nyilvántartásba vett adóalany esetén az adószámot.

A Jelentkező a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Jelentkezem!” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az Excelneked.hu a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre.

A Jelentkezőnek a Képzés(ek) részvételi díját a jelentkezéskor bankkártyával vagy átutalásos fizetés esetén a jelentkezéstől számított 5 naptári napon belül kell megfizetnie az e-mailben csatolt díjbekérőn található számlaszámra történő átutalással. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzésen történő részvételre.

Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Képzés(ek) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt az Excelneked.hu a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj Excelneked.hu-hoz történő beérkezését követően legkésőbb 48 órán belül a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap, melyben megtalálhatóak az online képzésen való részvételhez szükséges belépési adatok, mellyel a Jelentkező az Excelneked.hu zárt felületére be tud lépni.

3. Fizetési feltételek

A Jelentkező a részvételi díjat az Excelneked.hu jelentkezést visszaigazoló e-mailben csatolt díjbekérőn megadott bankszámlaszámára (10401921-50526969-65671001) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 5 (öt) napon belül vagy megrendeléskor bankkártyás fizetési módot választva azonnali online bankkártyás tranzakcióval is kiegyenlítheti.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege az Excelneked.hu bankszámlájára megérkezik.

A részvételi díjról kiállított eredeti számlát alap esetben az Excelneked.hu e-mailen, juttatja el a Jelentkező részére az általa a Jelentkezési lap kitöltésekor megadott e-mail címre.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

4.1.1. A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen online formában részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát az Excelneked.hu a Képzés ideje alatt kizárólag a résztvevők számára elérhető, jelszóval védett weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a részt vevő Jelentkező rendelkezésére. A Képzés anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

4.1.2. A Képzésen részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Képzés megkezdését (első belépés a zárt felületre) megelőző napig e-mailen módosítani akár a befizetés megérkezése után is.

4.1.3. A Képzést az Excelneked.hu engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben az Excelneked.hu a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.

4.1.4. A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve az Excelneked.hu jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

4.2. Az Excelneked.hu jogai és kötelezettségei

4.2.1. A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén az Excelneked.hu abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Képzés indulásának napja (az online tanfolyam hozzáféréshez szükséges adatok kiküldésének napja) után Jelentkező 30 naptári napon belül e-mailen jelzi. A Képzés indulásának napja utáni 31-naptól lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

4.2.2. A Képzésre a Jelentkező személyének módosítására a Jelentkező a Képzés megkezdésének napja előtt, 5.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.350 Ft adminisztrációs díj megfizetése mellett jogosult. A módosítást az Excelneked.hu akkor hajtja végre, ha az adminisztrációs díj a Képzés megkezdésének napja előtt beérkezik.

4.2.3. Az Excelneked.hu jogosult a Képzésben résztvevő Jelentkezőt a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben online formában tanúsított magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést.

4.2.4. A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza.

5. Kellékszavatosság

5.1. A Jelentkező az Excelneked.hu hibás teljesítése esetén az Excelneked.hu-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.2. A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

5.3. A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Jelentkező a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.4. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Jelentkező 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

5.5. A Jelentkező kellékszavatossági igényét az Excelneked.hu-val szemben érvényesítheti.

5.6. A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jelentkező igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6. Felmondási jog

6.1. A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Jelentkező az felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az Excelneked.hu -hoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

postai cím: 8000 Székesfehérvár, Határ utca 16.
e-mail: elearning@excelneked.hu

A fogyasztónak minősülő Jelentkező ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.2. Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Excelneked.hu visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az Excelneked.hu az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.

7. Adatvédelem

Az Excelneked.hu a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Az Excelneked.hu részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Jelentkező a Képzésre történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

8. Szerzői jog

8.1. A Képzések keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja az Excelneked.hu. Az Excelneked.hu a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül az Excelneked.hu minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. A Képzés díja 80%-ban jogdíjat tartalmaz.

8.2. Az Excelneked.hu nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

8.3. A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

8.4. Az Excelneked.hu a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

9. Bónuszok

9.1. Egyes Képzésekhez az adott Képzés oldalán szereplő tájékoztatás szerint bónuszok járhatnak. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az Excelneked.hu a bónuszokkal kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállal. A Jelentkező tudomásul veszi továbbá, hogy az Excelneked.hu jogosult a bónuszok juttatására vonatkozó ajánlatát bármikor egyoldalúan visszavonni.

10. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

10.1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel, elküldött jelentkezéseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén az Excelneked.hu ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető „Kapcsolat” menüpont használatával vagy az elearning@excelneked.hu

 e-mail címen.

10.2. A Jelentkezőnek az Excelneked.hu által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az elearning@excelneked.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük az eredményről.

10.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Excelneked.hu és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Excelneked.hu -val való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Excelneked.hu székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:

 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 22 510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

 Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

11. Egyebek

11.1. Az Excelneked.hu megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.

Az Excelneked.hu a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. Az Excelneked.hu nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

11.3. Az Excelneked.hu a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. Az Excelneked.hu nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

– Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be. – A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11.4. A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

11.6. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. Az Excelneked.hu bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.7. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Székesfehérvár, 2022.08.17

Ecourse Betéti Társaság

1. számú melléklet

Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződés felmondására irányuló szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt, kérjük, jelölje meg a vállalkozás nevét, postai címét, telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

2 Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.

Scroll to Top